เทศบาลตำบลศรีสุนทร แจ้งการชำระภาษีประจำปี 2565

          เทศบาลตำบลศรีสุนทร แจ้งการชำระภาษีประจำปี 2565 ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ เดือนมกราคม 2565 ส่งแบบแจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 สำหรับการผ่อนชำระงวดที่ 1 ภายใน เดือนเมษายน 2565 งวดที่ 2 ภายใน เดือนพฤษภาคม 2565 และงวดที่ 3 ภายใน เดือนมิถุนายน 2565
          สำหรับ ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่รับใบแจ้งการประเมิน หากไม่ยื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท และหากไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
          ทั้งนี้ สามารถชำระภาษีและสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร หมายเลขโทรศัพท์ 076-617803 ต่อ 16 “ภาษีจากท่านใช้พัฒนาตำบลศรีสุนทรให้ก้าวไปข้างหน้า”
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar