ทำเนียบผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

1    นางสาวจินต์  ไวฑูรย์เกียรติ              พ.ศ. 2514 - 2516
2    นางสาวขนิษฐา  สุวรรณชาติ             พ.ศ. 2516 - 2516
3    นายสุมิตร  เกิดสว่างเนตร                พ.ศ. 2516 - 2528
4    นายเอกรัฐ  บุญญแพทย์                  พ.ศ. 2528 - 2531
5    นายนิคม  ทองอยู่                          พ.ศ. 2531 - 2536
6    นายประสิทธิ์  เชยนาค                    พ.ศ. 2536 - 2543
7    นางอัจฉรา  แร่ทอง                        พ.ศ. 2543 - 2543
8    นายสัมพันธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต         พ.ศ. 2543 - 2545
9    นางจินดา  จิณณธนพงษ์                  พ.ศ. 2545 - 2550
10   นางสาวจิรดา  พูลสวัสดิ์                  พ.ศ. 2550 - 2555
11   นายณรงค์  ทิพยวัลย์                      พ.ศ. 2555 - 2556
12   นายธานินทร์  ทองขโชค                  พ.ศ. 2557 - 2560
13   นายณรงค์  ชื่นนิรันดร์                    พ.ศ. 2560 - 2563
14   นายโสภณ  เคี่ยมการ                     พ.ศ. 2563 - 2565

15  นางพัชราภรณ์  ชุมสุข                     พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar