ประวัติ สวท.ภูเก็ต
 
 
 
 

 สวท.ภูเก็ต

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

สำนักนักนายกรัฐมนตรี

 

               สวท.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ที่ตั้ง             22/34 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-510-302-4
                                    โทรสาร  076-510-303

ความถี่          F.M. 96.75 MHz  , A.M. 1062 KHz
เว็บไซต์          
https://radiophuket.prd.go.th
Facebook     
https://www.facebook.com/radiopktprd

 

 

 กว่าจะเป็น  สวท.ภูเก็ต

 

                ปี พ.ศ.2514 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ใช้ที่ดินบริเวณเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ AM กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ระบบ FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บางส่วนของจังหวัดพังงา และกระบี่ เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ที่เขารังยังเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อีกด้วย 

               ต่อมาในปี พ.ศ 2514 จังหวัดภูเก็ต ได้อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ใช้ที่ดินที่หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในซอยประวัติ จำนวน 20 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในขณะนั้นมี นายอรุณ งามดี เป็นรักษาการหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์เขตสุราษฎร์ธานี และมี นางสาวจินต์ ไวฑูรย์เกียรติ เป็นรักษาการนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จนกระทั่ง พ.ศ. 2531 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนกรอบ 3 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จึงได้ย้ายการปฏิบัติงานมาที่ อาคารสำนักงานชั่วคราวที่หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

                พ.ศ. 2533 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง พร้อมบ้านพักข้าราชการ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานชั่วคราว และได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี นางพัชราภรณ์ ชุมสุข เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

               "สวท.ภูเก็ต” เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตรายการและข่าวแบบมืออาชีพเพื่อมอบคุณค่าชีวิตที่ดีแก่ผู้ฟัง · สร้างสรรค์ ผลิตรายการและข่าวที่เป็นเลิศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักบริหารจัดการ การบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและหลักการตลาดแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจ 

  • เสริมสร้าง ให้ สวท.ภูเก็ต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ฟัง
  • ส่งเสริม บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน รักในงานที่ทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลัก อยู่ดีมีสุขสนุกกับการทำงาน
  • สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
  • แนวทางพัฒนา 2 คลื่น 2 สไตล์ F.M. 96.75 MHz คลื่นภาษาไทย สร้างสรรค์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ (กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์) และ A.M. 1062 KHz คลื่นของรัฐ และสาระเพื่อคุณ (กำลังส่ง  10 กิโลวัตต์) 

 

หลักในการบริหารจัดการ

  • D การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า database
  • E การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม electronic
  • A การกำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ action
  • R การเก็บรักษาลูกค้า relation 


"งานวิทยุกระจายเสียงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การนำเสนอต้องกลมกล่อม เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายในการฟัง

พร้อมทั้งสอดแทรกสาระในการนำเสนอ ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม”  

วางแผนโฆษณาภาพลักษณ์ให้องค์กร โทร. 076-510-302-4

  *********************  

     

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar