อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565

วันนี้ (วันที่ 5 ธันวาคม 2565) นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย นางผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนา ป่าตอง ส่วนราชการต่างๆ สมาชิกมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค.65 ด้วยการปลูกต้นทองอุไร บริเวณริมถนนสายสำรองสายโกคาร์ท-ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่ภาคเอกชนร่วมสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสำรองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรจากพื้นที่กะทู้ไปป่าตอง หลังจากถนนสายกะทู้-ป่าตอง เกิดเหตุดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งดินโลก"

พร้อมกันนี้เป็นกาประกาศเจตนารมณ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดี ๆ ให้เป็น “วิถีชีวิต” ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป โดยเฉพาะ "ดิน" ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และร่วมปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกต่อมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :