องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเกาะแก้ว 9 หมู่ที่ 1

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเกาะแก้ว 9 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดราคากลางของงานจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 2,278,085.16 บาท(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) 
          ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.kohkeaw.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar