เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดราคากลางของงานประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 900,000.-บาท(เก้าแสนบาทถ้วน) 
          ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.phuketcity.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-211569 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar