องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 850,000.-บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
          ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2565  ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.chengtalay.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-271096 ต่อ116 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar