เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยพร้อมติดตั้งชุดเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เทศบาลนครภูเก็ต  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยพร้อมติดตั้งชุดเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามที่เทศบาลกำหนด ราคากลางของงานจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 5,400,000.-บาท 
          ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phuketcity.go.thคะแนนโหวต :