เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาญัตติการอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่

วันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 5 เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายนพพร ยี่มี ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีการแนะนำตัวพนักงานเทศบาลที่มีการโอนย้ายและบรรจุใหม่ จำนวน 5 ราย จากนั้น ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีญัตติ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ญัตติ การขออนุมัติยกเลิกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำ งบประมาณ 2,000,000 บาท ญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จากหมู่บ้านวรานีย์บายพาส ถึงถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 2,300,000 บาท ญัตติการขอความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตั้งอยู่บริเวณหาดปลื้มสุข หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต และ ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตผลิตไม้ดอกไม้ประดับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลรัษฎา งบประมาณ 1,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในทุกญัตติที่มีการเสนอ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :