มูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่ 26 เพื่อสานฝันการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ ต่อยอดการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป

วันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ที่ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช เป็นประธานในกามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ประจำปี 2565 ครั้งที่ 26 จำนวน 28 ทุน ซึ่งมีนักเรียนทุกระดับจากสถานศึกษาต่างต่างๆในประเทศไทยเข้ารับทุนในครั้งนี้

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช กล่าวว่า มูลนิธิ บุญรอด - เอกพจน์ วานิช เกิดขึ้นจากคุณแม่บุญรอด วานิช ที่ต้องการสละทรัพย์

จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะศึกษา เล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีคุณภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งการจัดตั้งมูลนิธิ บุญรอด - เอกพจน์ วานิช ได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช ได้เริ่มมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเริ่มมอบทุนตั้งแต่ ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวม 25 ครั้ง เป็นจำนวน 625 ทุน เป็นเงิน 2,287,800 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และในปี 2565 มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 28 ทุน ประกอบด้วย เด็กซึ่งอยู่ในความดูแลเดิมของมูลนิธิฯ โดยจะดูแลจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ Angel Wing Foundation ต่อเนื่องจากปี 2564 และเยาวชนที่สมัครขอรับทุนจากทางจังหวัด และอยู่ในคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกำหนดไว้

สำหรับทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิ บุญรอด - เอกพจน์ วานิช มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่านักเรียน นักศึกมาทุกคน จะใช้เงินทุนการศึกมาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยความตั้งใจใฝ่ศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยความอดทน มานะ อุตสาหะ ตั้งใจจริงที่ฝ่าฟันอุปสรรค และสร้างความสำเร็จให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อที่จะจบการศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :