" วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล " ครั้งที่ 13 โอบกอดฉันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรม "

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ลงพื้นที่ชุมชนหินลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประธานการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนชาวเลมอแกลนหินลูกเดียว ตามมติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นลำดับที่ 19 ของประเทศ พร้อมรับฟังข้อมูลชุมชนหินลูกเดียว และลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณหลักหมุดเขตคุ้มครอง เช่น กลุ่มภูมิปัญญาสมุนไพรรักษาโรค กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับและดูแลการขับเคลื่อนแนวนโยบายดังกล่าว ภายใต้กรอบแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ที่ได้กำหนดให้มีแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ หรือพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวม 14 ชุมชน โดยอยู่ในระหว่างการผลักดันให้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์" ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วย "หมวดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์" เพื่อยกระดับจากมติคณะรัฐนตรีเป็นกรอบทางกฎหมายที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติร่วมกันต่อไป เพื่อนำไปสู่กาเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและเจตนารมณ์ต่อการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาวเลมอแกลนหินลูกเดียว ซึ่งมี นางสาววารุณี อำพล ตัวแทนเยาวชนบ้านหินลูกเดียว อ่านประกาศเจตนารมณ์ต่อการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาวเลมอแกลนหินลูกเดียว

สำหรับ หลักเภณฑ์การประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนต้องยึดหลัก "สิทธิทางวัฒนธรรม" และ "สิทธิชุมชนดั้งเดิม" และยอมรับหลักการของเขตพื้นที่คุ้บครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยแสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่จะมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน,การสร้างแนวร่วมการทำงาน ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเปลี่ยน "คู่ขัดแย้ง" เป็น "แนวร่วม" บนฐานคิดของการสร้าง "หุ้นส่วนการทำงาน" และสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของ" เพื่อขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน,การสร้างพื้นที่รูปธรรม ชุมชนต้องแสดงความพร้อมและศักยภาพของชุมชน โดยมีการจัดทำข้อมูลชุมชนที่มีข้อมูลขอบเขตพื้นที่ทางกายภาพ ข้อมูลประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต และจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน, การสร้างองค์ความรู้ ชุมชนต้องมีการสำรวจองค์ความรู้ท้องถิ่น และเปิดรับ ปรับประยุกต์ใช้ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าทัน เพื่อขยายขอบเขตความรู้ชุมชน รวมทั้งใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มชาติพันธ์ชาวเล เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยในพื้นที่ทะเลอันดามันมากว่า 300 ปี มี 3 เผ่า คือ มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย พวกเราหาอยู่หากินแบบพอเพียงและพึ่งพิงธรรมชาติ จำนวน 14,367 คน 46 ชุมชน กระจายใน 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 “โอบกอดฉันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรม” ที่ชุมชนแหลมหลา ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar