จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต และเครือรณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด "หยุดความรุนแรงด้วยความรัก"

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายอำนวย พิณสุรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด "หยุดความรุนแรงด้วยความรัก"ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่

โดยมี อัยการดร.อิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยาย ถึงสถานการณ์ความรุนแรงและแนวทางการป้องกัน,นายมัทธีอัส บเยิร์คควิสท์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมบรรยายให้ข้อมูล "ภัยจากสื่อออนไลน์ " โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาครัฐเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

นายอำนวย พิณสุรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า "ขอให้ทุกคนร่วมกันดูแลเด็กและสตรียุติใช้การใช้ความรุนแรงโดยใช้ความรักเพราะ "รักชนะทุกอย่างทั้งโลก"

โอกาสนี้ อัยการดร.อิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า "ด้วย จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตในนามศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเด็ก และสตรีจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาชาฎเก็ต มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล และภาคีเครือข่าย กำหนดจัด โครงการ "รณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด"หยุดความรุนแรงด้วยความรัก"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาช่นมีสวนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ และการป้องกันการค้ามนุษย์ ตามที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และปรับพฤติกรรมผู้กระทำรุนแรง รวมทั้งยับยั้งการกระทำผิดซ้ำและเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และป้องกัน..ผู้เสียหายหรือเหยื่อ..จากการค้ามนุษย์ ทางผู้จัดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เข้าใจ ต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง และการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใครอบครัวและการป้องกันการค้ามนุษย์โดยมีการ รณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแบ่งทีมขนาดเล็กเพื่อถือป้ายเดินรณรงค์ในถนนคนเดิน ตลาดใหญ่ จำนวน 2 ทีมมีการประชาสัมพันธ์งานผ่าน 3 ภาษาได้แก่ภาษาไทย,ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ,การแจกสื่อรณรงค์,กิจกรรมนันทนาการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นและแนวทาง การป้องกันผ่านการเขียน,การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและการแสดงของเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ และจะมีการเสวนาภายใต้ "ความเท่าเทียมระหว่างเพ่ศเพื่อยุติความรุนแรงต่อหญิง เด็ก และ LGBT!" ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอัยการปกครองภูเก็ต ด้วย"

สำหรับมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล เป็นองค์กรคาทอลิก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเต็ก สตรี ครอบครัวและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเต็ก สตรี และครอบครัวที่เผชิญกับการใช้ความรุนแรง ค้ามนุษย์ การถูกละเมิดสิทธิและการถูกทารุนกรรมในทุกรูปแบบและทำงานร่วมกับเครือช่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้ศักยภาพของทุกองค์กรที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งให้การดูแลเด็กและสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ให้ได้รับการฟื้นฟู

บำบัด ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar