กรมควบคุมโรค เตรียมประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแรกประเทศไทย

วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์

บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งรัดเตรียมประกาศ

ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2566 เพื่อสนองพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ในระดับจังหวัด ให้สำเร็จเป็นที่แรกของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในทุกอำเภอ มีการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งในคนและสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง ตามพระปณิธาน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้า

หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2568 สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่

องค์การอนามัยโลก องค์การสุขภาพสัตว์โลก และองค์การอาหารและยาเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ซึ่งจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยที่มีแนวโน้มจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง จาก 18 ราย

ในปี 2561 ลดเหลือ 3 ราย ในปี 2565 สำหรับจังหวัดภูเก็ตนับว่ามีความพร้อมสูง เนื่องจากไม่มีผู้เสียชีวิต

มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงร่วมกันสนองพระปณิธานฯ โดยกำหนดนโยบาย “1 เขต 1 อำเภอ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

โดยจังหวัดภูเก็ตมีแผนในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับจังหวัด ผ่านการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการได้จนเป็นต้นแบบในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นจังหวัดที่มีคุณสมบัติในการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับจังหวัดแห่งแรกของประเทศ อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar