กองทัพภาคที่ ๔/ศอ.จอส.พระราชทานภาค ๔ ส่งเสริมพลังจิตอาสาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข"

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค ๔ และนายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอชะอวด ประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการประชาสัมพันธ์การจัดงานของประชาชนลุ่มน้ำปากพนัง แถลงข่าวร่วมกัน หัวข้อ "การจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการ เกษตรและท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ำ

ปากพนัง" ดำเนินรายการโดยสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค ๔ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยใช้ VRIO Model เป็นเครื่องมือในการพัฒนา รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการ ของวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว บูธจะจัดโดยอิงลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นที่ตั้งคัดเลือกสินค้าที่มาจัดจำหน่ายมีคุณภาพ จากวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ห้วงเวลาจัดงานตั้งแต่ ๑๒-๒๐ ม.ค.๖๖ สถานที่จัดงาน โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ผลการจัดงานคาดว่าจะ สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนไปสู่ตลาดที่ กว้างขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้กับเกษตรกร

ผู้ประกอบการเกษตรและ

ผู้ประกอบการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :