อำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565

วันที่ 5 ธค 65 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน และมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธค 65 ณ สวนสาธารณะหาดกมลา และถนนสำรองสายโกคาร์ท ศาลเจ้าพ่อเสือ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งดินโลก" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งดี ๆ ให้เป็น “วิถีชีวิต” ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป โดยเฉพาะ "ดิน" ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และร่วมปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกต่อมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :