จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก

วันนี้ (วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ) ที่หอประชุมจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีใจความสำคัญ ว่า "เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ พระบาทสมเด็จและวันพ่อแห่งชาติ "ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้ 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาณด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข ของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์ มีความผาสุกร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงคันคิดวิธีคลี่คลาย บรรเทาปัญหาของราษฎร ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทาน "ศาสตร์แห่งพระราชา" เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎร พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศ และจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า และอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพสกนิกรไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่าง ๆหลายประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง "พ่อของแผ่นดิน" พระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหทัย ทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ปวงข้าพระพุทธเจ้า จึงขอร่วมจิตพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์"

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการและประชาชนชาสจังหวัดภูเก็ต ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :