เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการตามแบบรูปรายการของเทศบาล กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,540,000.-บาท 
          ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2565 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phuketcity.go.thคะแนนโหวต :